Skip to main content

Detaljerad regler

I juli 2014 tillkom det nya bygglovsbefriade åtgärder vilket innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser. Du kan då till exempel bygga på en mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. Men du behöver ett startbesked innan du kan börja bygga och därför ska du skicka en anmälan till tillhörande handlingar till stadsbyggnadskontoret.


Attefallshus och annat bygglovsbefriat kräver anmälan

Ska du göra något av följande behöver du göra en anmälan och skicka in tillhörande handlingar till stadsbyggnadskontoret:

 • Göra en tillbyggnad på ditt befintliga hus med 15 kvm
 • Inreda ytterligare en bostad i ditt hus
 • Bygga en komplementbyggnad (attefallshus) eller komplementbostadshus på 30 kvm.
 • Bygga två takkupor på bostadshus som inte redan har takkupor

Om ditt hus ligger inom ett av kommunens utpekade områden eller om det ligger i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret krävs det oftast bygglov. Läs mer under respektive åtgärd eller läs mer på boverkets webbplats .

Ligger ditt hus utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse kan andra regler gälla. Läs gärna dessa regler på boverkets webbplats som finns länkad ovan.


Så här anmäler du en bygglovsbefriad åtgärd

Du behöver lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret som ska innehålla samma handlingar som när du söker bygglov. Du ska alltså visa att alla tekniska krav blir kontrollerade i projektet och det gör du genom att skicka med skalenliga ritningar, beskrivningar och kontrollplan. I vissa komplicerade projekt så behövs det fler handlingar och du kan då behöva anlita en kontrollansvarig. Tänk på att du kan behöva söka dispens från strandskyddet, även om åtgärden är bygglovsbefriad.

För att kunna påbörja handläggningen behöver du lämna in:

 • Ansökan
 • Fasadritningar med marknivåer
 • Planritningar med rumsnamn, gärna möblerad.
 • Sektionsritning
 • Enkel nybyggnadskarta. Detta behövs dock ej göras för takkupa eller vid inredning av ytterligare bostad i befintligt enbostadshus
 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning / konstruktionsritningar
 • Energiberäkning vid komplementbostadshus och tillbyggnad
 • Eventuellt granngodkännande – se rubrik Granngodkännande från granne närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Stadsbyggnadskontoret kontrollerar sen att din anmälan följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Det brukar ta några veckor att få det granskat. Du får inte börja bygga innan du har fått ett startbesked, gör du det kan du åläggas en sanktionsavgift.

Stadsbyggnadskontoret tar ut en avgift för startbeskedet och om du bygger nytt på tomten så kan det även tillkomma avgifter för utstakning och lägeskontroll. När arbetet är färdig och du byggt klart behöver du ansöka om ett slutbesked. Vilka handlingar som behövs för ett ge ett slutbesked står i startbeskedet.


Godkännande från granne närmare 4,5 meter från tomtgräns

När du bygger en komplementbyggnad, komplementbostadshus eller en tillbyggnad måste den placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg. Avståndet till en järnväg ska vara minst 30 meter, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner något annat.

Du kan i vissa fall placera byggnaden närmare än 4,5 meter från din grannes tomt om grannen godkänner placeringen. Byggnadsnämnden behöver även anse det som lämpligt. Ett avstånd närmare 1 meter anses oftast vara olämpligt.

Skulle du få ett godkännande behöver grannarnas underskrifter vara med på plan och fasadritningen men även på den enkla nybyggnadskartan. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet så måste alla ägarna skriva på.

Inom detaljplanerat område ska avstånd till allmän plats, exempelvis naturområde eller park alltid vara 4,5 meter. Gränsar din tomt mot ett område som inte är detaljplanerat kan kommunen eller annan ägare till marken godkänna en placering som närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Äger kommunen din granntomt behöver du kontakta fastighetskontoret i din kommun för ett skriftligt godkännande. I mejlet ska du bifoga en enkel nybyggnadskarta med måttsatt placering av byggnad.

Godkännandet du har fått ska sedan redovisas till stadsbyggnadskontoret när du skickar in din anmälan.


Får strida mot detaljplan

Skulle du utföra en bygglovsbefriad åtgärd så kan du bortse från detaljplanens bestämmelser. Det innebär att det är möjligt att bygga på ”prickad mark”, dvs mark som i vanliga fall inte får bebyggas. Byggnadsarean får då vara större än tillåten area enligt detaljplanen.

De äldre reglerna gällande bygglovsbefriad friggebod, skärmtak etc gäller fortfarande. Det är då alltså möjligt att bygga både en friggebod på 15 kvm och ett attefallshus på 30 kvm.


Komplementbyggnad på 30 kvm - Attefallshuset

En komplementbyggnad kan exempelvis användas som garage, gästhus eller förråd. Om du ska hyra ut huset som en extra lägenhet och använda den som ett permanent boende så kallas det komplementbostadshus.

Du kan bygga flera komplementbyggnader om totalt 30 kvm byggnadsarea med 4 meter i nockhöjd i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Nockhöjd räknas alltid från medelmarknivån runt byggnaden och taksprånget får inte vara större än 0,5 meter. Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken från utsidan av en fasad.

Tänk på att:

 • Du måste placera byggnaden 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs att grannarna godkänner.
 • Du måste placera byggnaden 30 meter från järnväg, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner något annat.
 • Byggnaden får vara maximalt 4,0 meter i nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på taket.
 • Du ska anmäla till stadsbyggnadskontoret och invänta ett startbesked innan du börjar bygga.

Vid anmälan av en bygglovsbefriad komplementbyggnad ska du bifoga samma handlingar som när du söker bygglov.

Bygglov krävs om:
 • Ditt bostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Den ska användas som permanent bostad (komplementbostadshus) och ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovsbefriat.

Komplementbostadshus på 30 kvm - Attefallshuset

Skulle ett komplementbostadshus användas för något annat än ett permanent boende så skulle det kallas för en komplementbyggnad.

Du kan bygga flera komplementbyggnader om totalt 30 kvm byggnadsarea med 4 meter i nockhöjd. Detta i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Nockhöjd räknas alltid från medelmarknivån runt byggnaden och taksprånget får inte vara större än 0,5 meter. Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken från utsidan av en fasad.

Byggnaden får användas som permanentbostadshus med eget lägenhetsnummer.

Tänk på att:

 • Byggnaden ska uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler, BBR. I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav.
 • Certifierad kontrollansvarig krävs för åtgärden. Läs mer på Boverkets hemsida.
 • Du måste placera byggnaden 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs att grannarna godkänner.
 • Du måste placera byggnaden 30 meter från järnväg, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner något annat.
 • Byggnaden får vara maximalt 4,0 meter i nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på taket.
 • Du ska anmäla till stadsbyggnadskontoret och invänta ett startbesked innan du börjar bygga.

Vid anmälan av en bygglovsbefriad komplementbyggnad ska du bifoga samma handlingar som när du söker bygglov.

Bygglov krävs om:
 • Ditt bostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Den ska användas som permanent bostad (komplementbostadshus) och ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovsbefriat.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Vad du behöver tänka på när du ska inreda ytterligare en bostad utan bygglov i ett enbostadshus (men inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus) är:

 • Du ska anmäla till stadsbyggnadskontoret och invänta ett startbesked innan du börjar bygga, annars kan du åläggas en sanktionsavgift.
 • Certifierad kontrollansvarig krävs för åtgärden. Läs mer på Boverkets hemsida.
 • Brandkrav mellan lägenheter.
 • Ljudkrav mellan lägenheter.

Lägenheten ska uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler, så kallat BBR. I dessa regler finns bland annat kvar på rumshöjd, dagsljus och tillgänglighet. Bjälklaget eller väggen mellan bostäderna ska och uppfylla brand- och ljudkrav enligt BBR, vilket ofta innebär att de behöver ändras. För att få fram en kontrollplan för projektet behöver du anlita en kontrollansvarig.

När du anmäler en bygglovsbefriad (ytterligare) bostad ska du bifoga samma handlingar som om du sökt bygglov för att ändra ett enbostadshus till ett tvåbostadshus.

Om du vill ändra fasaden och exempelvis sätta in nya fönster för att få dagsljus till den nya bostaden så krävs det bygglov för den ändringen. Du behöver då lämna in en separat ansökan om bygglov för fasadändring.

Bygglov krävs om:
 • Ditt enbostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Bostadshuset ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovsbefriat.
 • När du anmäler en (bygglovsbefriad) ytterligare bostad ska du bifoga samma handlingar som om du sökt bygglov för att ändra ett enbostadshus till ett tvåbostadshus.

Tillbyggnad på 15 kvm

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus med 15,0 kvm bruttoarea. Bruttoarea är den area som räknas till utsida fasad på byggnaden. Om det är flera våningar räknas ytan för alla våningsplan in, och taksprånget får inte vara större än 0,5 meter. Du kan alltså välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då exempelvis bygga maximalt 7,5 kvm i varje våningsplan. Detta gäller inte för ett komplementbostadshus eller för en komplementbyggnad.

Du kan inte dela upp den bygglovsbefriade tillbyggnaden i flera tillbyggnader utan den får bara byggas en gång.

Tänk på att:

 • Du måste placera byggnaden 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs att grannarna godkänner, samt 30 meter från järnväg, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner något annat.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga högsta nivån på taket, på bostadshuset.
 • Du ska anmäla till stadsbyggnadskontoret och invänta ett startbesked innan du börjar bygga, annars kan du åläggas en sanktionsavgift.
Bygglov krävs om:
 • Ditt bostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Bostadshuset ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovsbefriat.

När du anmäler en tillbyggnad som är bygglovsbefriad ska du bifoga samma handlingar som när du söker bygglov.

Lägenheten ska uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler, så kallat BBR. I dessa regler finns bland annat kvar på rumshöjd, dagsljus och tillgänglighet. Bjälklaget eller väggen mellan bostäderna ska och uppfylla brand- och ljudkrav enligt BBR, vilket ofta innebär att de behöver ändras. För att få fram en kontrollplan för projektet behöver du anlita en kontrollansvarig.


Högst två takkupor

Du får bygga två takkupor utan bygglov på ett en- eller tvåbostadshus. Detta om det inte redan finns takkupor. Om det redan finns en takkupa får du bara bygga ytterligare en takkupa utan bygglov. Takstolar eller andra bärande balkar får inte kapas så en takkupa får inte påverka den bärande konstruktionen. Detta undviker du genom att exempelvis placera takkupan mellan två takstolar. Avväxling av takstolar är en annan anmälningspliktig åtgärd och denna ansöker man separat.

Tänk på att:

 • Anmälan och startbesked krävs alltid för bygglovsbefriade takkupor.

Storleken på en takkupa får uppta högst halva takfallets längd som har räknats från gavel till gavel, inräknat eventuella taksprång.

exempel bild på kupa

Bygglov krävs om:
 • Ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovsbefriat.

När du anmäler bygglovsbefriade takkupor ska du bifoga samma handlingar som när du söker bygglov.


Bygglov krävs ibland, till exempel vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovsbefriade åtgärder så krävs det ibland ändå bygglov:

 • Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område. Vissa av dessa byggnader finns utpekade i kommunens bevarandeprogram. Kontakta stadsbyggnadskontoret för att kontrollera om din fastighet är en värdefull byggnad.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas, ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret.


Ordförklaring

Utstakning: stadsbyggnadskontoret stakar ut byggnaden på marken enligt ritningar, om utstakning krävs framgår det av startbeskedet. Debiteras separat.

Lägeskontroll: stadsbyggnadskontoret kontrollerar att byggnaden har rätt läge.

Byggnadsarea: är den area som en byggnad upptar på marken. Arean räknas till utsida fasad på byggnaden. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter.

Bruttoarea: räknas till utsida fasad på byggnaden. Om det är flera våningar räknas ytan för alla våningsplan in. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter